วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สรุปการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓๒ (ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘)

สรุปผลการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓๒ (ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถานที่ประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
เริ่มจากเจ้าภาพเทศบาลตำบลปะลุรู ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาจัดเตรียมสถานที่ไว้คอยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น


 ลงทะเบียนเข้าประชุม ติดดอกไม้เป็นการต้อนรับ

ของว่างระหว่างรอผู้เข้าร่วมประชุมเดินทาง พร้อมสาวๆคอยต้อนรับ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วก็เข้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้อย่างสวยงาม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ


เริ่มรายการด้วยการกล่าวต้อนรับของรองนายกเทศบาลตำบลปะลุรู วีดีโอแนะนำเทศบาลตำบลปะลุรู และนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.แนะนำคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
๒.แจ้งเตือนเทศบาลให้ระมัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบ เข้มงวดกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสนับสนุนการถือศิลอดที่กำลังจะมาถึง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รานงานสถาะการเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- เงินสะสม ๔๙๒,๑๔๖.๒๘ บาท
- รายได้จากดอกเบี้ย ๓,๔๒๑.๒๕ บาท
- เงินอุดหนุนจาก ส.ท.ท. ๒๗๑,๙๐๐.๐๐ บาท
รวมรายรับ ๗๖๗,๔๖๗.๕๓ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๑.การพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๓๒,๙๐๐ บาท ที่ประชุมมีติเห็นชอบให้จัดโครงการศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรลานสกา ณ หมู่บ้านคีรีวง และการศึกษาดูงานการคัดแยกและกำจัดขยะของเทศบาลในเขตจังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้มาปรับใช้กับเทศบาล โดยกำหนดตัวผู้ดูงานไว้เทศบาล ละ ๓ คน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล กรณีไปร่วมไม่ได้ต้องส่งตัวแทน) สำหรับช่วงระยะเวลาการจัด จะเป็นช่วงหลังเดือนรอมะฎอน
๒.เรื่องการกำหนดตัวเจ้าภาพการจัดประชุมรอบต่อไป เนื่องจากในรอบนี้เทศบาลตำบลปะลุรู เป็นเทศบาลสุดท้ายที่กำหนดไว้เดิม จึงจำเป็นต้องเริ่มกำหนดตัวเจ้าภาพรอบใหม่ ที่ประชุมมีมติให้จับสลาก ซึ่งผลการจับสลากได้เจ้าภาพการประชุมดังนี้
ลำดับที่ ๑ เทศบาลตำบลแว้ง
ลำดับที่ ๒ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ลำดับที่ ๓ เทศบาลตำบลยี่งอ
ลำดับที่ ๔ เทศบาลตำบลตันหยงมัส
ลำดับที่ ๕ เทศบาลตำบลรือเสาะ
ลำดับที่ ๖ เทศบาลตำบลมะรือโบตก
ลำดับที่ ๗ เทศบาลเมืองนราธิวาส
ลำดับที่ ๘ เทศบาลตำบลสุคิริน
ลำดับที่ ๙ เทศบาลตำบลปาเสมัส
ลำดับที่ ๑๐ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
ลำดับที่ ๑๑ เทศบาลตำบลบาเจาะ
ลำดับที่ ๑๒ เทศบาลเมืองตากใบ
ลำดับที่ ๑๓ เทศบาลตำบลศรีสาคร
ลำดับที่ ๑๔ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
ลำดับที่ ๑๕ เทศบาลตำบลต้นไทร
ลำดับที่ ๑๖ เทศบาลตำบลปะลุรู

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๑.ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลใหม่ จากปีละ ๒ ครั้ง เป็นปี ละ ๔ ครั้ง เพราะระยะเวลาประชุมแต่ละครั้งห่างกันมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถนำเรื่องปรึกษาหารือกันได้เมื่อเกิดปัญหา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อมิให้เป็นภาระแก่เทศบาลต่างๆมากเกินไป จึงมีมติให้ประชุมกันทุก  ๔ เดือน หรือปีละ ๓ ครั้ง โดยเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๕๙
๒.ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ เสนอให้มีการตั้งอนุกรรมการระเบียบ กฎหมายของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเสนอให้มีระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องใดๆบ้าง และระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังสันนิบาตภาคใต้และ ส.ท.ท. ต่อไป ที่ประชุมมติ มอบหมายให้ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รับไปดำเนินการสรรหาอนุกรรมการ ดำเนินการต่อไป
ปิดประชุม

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสันนิบาติเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ชุดใหม่

คณะกรรมการสันนิบาติเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ชุดใหม่

๑.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง  ประธาน
๒.นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ รองประธาน
๓.นายแจะอูเซ็ง สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร รองประธาน
๔.นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ รองประธาน
๕.นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ เหรัญญิก
๖.นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส นายทะเบียน
๗.นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์
๘.นายสมควร เกตุแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสุคิริน ปฏิคม
๙.นายเฟาซี อุตรสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู กีฬาและนันทนาการ
๑๐.นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ กรรมการ
๑๑.นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กรรมการ
๑๒.นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กรรมการ
๑๓.นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ กรรมการ
๑๔.นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก กรรมการ
๑๕.นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ กรรมการ
๑๖.นายกเทศมนตรีตำบลปาเสมัส กรรมการ
๑๗.นายกเศมนตรีตำบลตันหยงมัส กรรมการ
๑๘.นายกเทศมนตรีตำบลศรีสาคร กรรมการ
๑๙.นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา กรรมการ
๒๐.ปลัดเทศมบาลเมืองตากใบ กรรมการ
๒๑.ปลัดเทศมบาลตำบลศรีสาคร กรรมการ
๒๒.ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก กรรมการ
๒๓.ปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ กรรมการ
๒๔.ปลัดเทศบาลตำบลสุคิริน กรรมการ
๒๕.ปลัดเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา กรรมการ
๒๖.ปลัดเทศบาลตำบลปาเสมัส กรรมการ
๒๗.ปลัดเทศบาลตำบลตันหยงมัส กรรมการ
๒๘.ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร กรรมการ
๒๙.ปลัดเทศบาลตำบลปะลุรู กรรมการ
๓๐.ปลัดเทศบาลตำบลบาเจาะ กรรมการ
๓๑.ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กรรมการ
๓๒.นายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง กรรมการ/เลขานุการ

        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ - ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานผลการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีการนัดประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  โดยในคราวนี้เทศบาลตำบลแว้ง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ปลัดเทศบาล และพนักงานลูกจ้างของเทศบาลตำบลแว้ง ทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับและดูแลผู้เข้าประชุมตั้งแต่ปากทางเข้าสำนักงาน จนกระทั่งถึงสำนักงานเทศบาลที่ใช้เป็นที่ประชุม ด้วยสมาชิก อปพร ค่อยชี้บอกเส้นทางไม่ให้มีการหลงอย่างเด็ดขาด

เมื่อถึงสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ก็ได้รับการต้อนรับจาก นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งมาให้การต้อนรับสมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
สมชิกที่เข้าประชุมลงทะเบียน

ติดดอกไม้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ระหว่างรอสมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุมทางเจ้าภาพต้อนรับด้วยน้ำชา กาแฟ และอาหารว่างแบบให้กินโดยไม่ว่าง 

กินกันไปคุยกันไปก่อนเข้าร่วมประชุม
 
 ปลัดเพียร ทต.แว้ง มาต้อนรับเพื่อนๆปลัดจากเทศบาลต่างๆ แต่ดูปลัดเพียรจะลืมตาไม่ขึ้น
เมื่อผู้เข้าประชุมพร้อม ก็เชิญขึ้นห้องประชุมซึ่งจัดเตรียมการไว้พร้อมแล้ว
เริ่มด้วยการแสดงชุดต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง

ผู้เข้าประชุมถ่ายรูปการแสดงไม่หยุด
หลังจากการแสดงเสร็จสิ้น ก็เป็นการบรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลแว้ง และเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส โดยนายธีรม้ตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
 
 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่องที่ ๑ ขอเชิญชวนเทศบาลนำประชาชนไปร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
- เรื่องที่ ๒ แจ้งความก้าวหน้าในการเสนอแนะของสันนิบาตเทศบาล ในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๐ หรือครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
มติที่ประชุม  รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องที่ ๑ รายงานสถานะทางการเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส มีเงินในบัญชี ๔๘๓,๐๐๗ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- เรื่องที่ ๑ การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำโครงการ ๒ โครงการ คือ

 ๑.โครงการปฐมนิเทศก์พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับการบรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาล การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ และวินัย การรักษาวินัย การให้ออกจากราชการ เป็นต้น โดยมอบเลขานุการสำรวจจำนวนผู้บรรจุใหม่เพื่อเตรียมจัดทำโครงการฝึกอบรม

  ๒.โครงการศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานของเทศบาล
- เรื่องที่ ๒ การเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ แทนคนเดิมที่ครบวาระการปฏิบัติงาน
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ และให้นายเพียรชัย เศวตโสธร ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง เป็นเลขานุการ โดยตำแหน่ง และเลือก นายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีจังหวัดนราธิวาส ในสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และนายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง เป็นตัวแทนปลัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส ในสันนิบาตเทศบาลภาคใต้

๓.การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแนวทางพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มติเห็นชอบให้ นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวดเหนือ และปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นผู้ประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระเบียบวาระที่ ๔ กำหนดสถานที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบให้ เทศบาลตำบลปะลุรู รับเป็นเจ้าภาพ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เสนอเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ที่ต้องถูกยกเลิกไปเพราะการตรวจสอบและความเห็นของ สตง. เนื่องจาก สตง.อ้างว่าพนักงานเทศบาล ไม่ใช่ประชาชน หนังสือสั่งการให้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนได้ แต่เทศบาลยังเห็นว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ยังมีความจำเป็นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เทศบาลต่างๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน

ที่ประชุมเสนอแนวทางไว้ ๒ แนวทาง คือ 
๑.ให้เสนอเรื่องเข้าสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เพื่อเสนอต่อสันนิบาตเทศบาล ให้มีการออกระเบียบ หรือแก้ไขหนังสือสั่งการให้เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีได้
๒.ให้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ มาจัดการแข่งขันกีฬา โดยใช้งบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๕๘

ปิดประชุม
นายกเทศมนตีตำบลแว้ง มอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ตามธรรมเนียบครับ ถ่านภาพเป็นที่ระลึกหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

รับประทานอาหารแสนอร่อยที่เจ้าภาพบรรจงคัดสรรมา ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ

เจอกันใหม่ประชุมครั้งต่อไปปี ๒๕๕๘วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

    สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ในวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มเป็น ๑๖ เทศบาล โดยมีเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นเทศบาลที่ได้รับการยกฐานะจาก อบต.ล่าสุด เข้ามาเป็นสมาชิกด้วย สำหรับการประชุมสันนิบาตเทศบาลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเจ้าภาพเองก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศคลายร้อนให้กับมวลสมาชิก อันประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลทั้ง ๑๖ เทศบาล ด้วยการไปขอใช้สถานที่ของ สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ - ป่าฮาลาบาลา ซึ่งอยู่บนเขาในป่าฮาลาบาลา เป็นสถานที่จัดประชุม และถึงแม้จะต้องเดินทางกันลำบากสักหน่อย หลงทางกันบ้างตามอัธยาศัย ที่สำคัญที่สุดเมื่อขึ้นถึงที่ประชุมแล้ว ทุกคนมีสมาธิในการประชุมจริงๆ เพราะข้างบนไม่มีสัญญาณมือถือเลย
สถานที่ประชุมพร้อม รอผู้เข้าร่วมประชุมครับ
 
ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าประชุมก็พร้อมครับทีมงานรอต้อนรับ เล่นเอาผู้เข้าประชุมเขินนะครับ

 เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมแล้วได้ดอกไม้ติดหน้าอกเป็นสัญญลักษณ์แล้ว ก็ต้อนรับกันด้วยน้ำชา กาแฟ นั่งสนทนากันตามอัธยาศัย รอเพื่อนๆที่เดินทางมาไกล
เมื่อได้เวลา การประชุมก็เริ่มขึ้น ด้วยการกล่าวต้อนรับจากนายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เจ้าภาพ ชมวิดีทัศน์บรรยายสรุปของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  สำหรับเรื่องที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้
๑.เรื่องเงินอุดหนุนจากสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ สำหรับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส จะได้รับเงินอุดหนุนจากสันนิบาตภาคใต้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมาชิก และงบพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาล โดยเงินอุดหนุนนี้คิดในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าบำรุงที่สมาชิกสันนิบาตจังหวัด ส่งให้สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จึงขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้นำส่งเงินค่าบำรุงเบิกจ่ายเงินส่งให้ ส.ท.ท. ด้วย
๒.รายงานสถานะทางการเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
รายรับ
  - เงินอุดหนุนจาก ส.ท.ท.     ๓๘๑,๐๐๐.๐๐   บาท
  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร            ๓๕๐.๔๘ บาท
รายจ่าย
  - ค่าใช้สอย (จัดประชุม)          ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท
ยอดเงินคงเหลือ                   ๓๖๖,๓๕๐.๔๘ บาท
๓.การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗
เทศบาลตำบลรือเสาะ ในฐานะเจ้าภาพ ได้เสนอแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ ไว้ คือ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑-๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยจะจัดการแข่งขันเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์ ในแต่งละประเภทกีฬา ให้เสร็จสิ้น ส่วนในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีปิดการแข่งขัน งานเลี้ยง สปอร์ตไนท์
- ประเภทกีฬาที่แข่งขัน
   กีฬาสากล ฟุตซอล(ชาย) วอลเลย์บอล(หญิง) เปตอง (ชาย,หญิง) เทนนิส (ชาย,หญิง) เทเบิลเทนนิส (ชาย,หญิง) ตะกร้อ (ชาย)
   กีฬาพื้นบ้าน วิ่งผลัดกระสอบ ๕ คน(ชาย,หญิง) ชักกะเย่อผสม(ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน) วิ่ง ๑๐ ขา (ชาย,หญิง) วิ่งซุปเปอร์แมน ๕ คน (ชาย,หญิง) กอล์ฟคนจน (ชาย,หญิง)
-ประเภมการประกวด
    ประกวดขบวนพสเหรด ,กองเชียร์,สิสสันนิบาตเทศบาลฯ,ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
- มีการจับรางวัล แจกผู้อยู่ร่วมงาน
ซึ่งทางเทศบาลตำบลรือเสาะจะได้เชิญผู้แทนของเทศบาลเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดทั้งหมดต่อไป
๔.การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตามงบประมาณที่ได้อุดหนุนจากสันนิบาตภาค มอบให้นายกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดไปจัดทำโครงการ ซึ่งที่ประชุมนำเสนอให้จัดทำโครงการในลักษณะแรลลี่ เพื่อไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเทศบาลปลายทาง
๕.เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป เทศบาลตำบลแว้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
หลังประชุมเสร็จ เทศบาลเจ้าภาพได้มอบของที่ระลึกให้กับเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ ในป่าในเขาด้วยอาหารพื้นบ้าน แต่อร่อยถูกใจครับ โดยเฉพาะผักกูดลวกราดกะทิ กับน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ตามด้วยแกงส้ม อร่อยสุดยอด
ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับปาล์มบังสูรย์ ต้นใหญ่ ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ

เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมในครั้งนี้ ครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลแว้ง จะรับเป็นเจ้าภาพครับ  ต้องรอดูว่าแว้งจะพาสมาชิกไปประชุมที่ไหน